header

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
(z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: Rekonstrukcję zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne
Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty. W postępowaniu nie wpłynęły oferty.

 

Informacja o uniewaznieniu