header

Deklaracja dostępności

I Deklaracja dostępności

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku udostępnionej pod adresem : https://muzeumpuck.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2013 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2023 rok

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

 

  • fotografie wykorzystane w wirtualnym zwiedzaniu nie posiadają tekstów alternatywnych.
  • fotografie zabytków wykorzystane w wirtualnym zwiedzaniu posiadają nieaktywne odwołania do strony z opisem zabytku

 

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
  • wirtualne zwiedzanie obiektów muzealnych zostało opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 20 maja 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym:  sekretariat@muzeumpuck.pl Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 537 333 719. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

Procedura żądania dostępności cyfrowej

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie fotografii nieposiadającej opisu alternatywnego. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich(https://www.rpo.gov.pl/)

 

 

II Deklaracja dostępności architektonicznej

 

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy posiada cztery oddziały: oddział „Kamienica Mieszczańska”, Oddział „Szpitalik”, oddział „Hallerówka” oraz skansen „Zagroda Gburska i Rybacka”.

 

Do oddziału „Kamienica Mieszczańska” przy Starym Rynku 28 w Pucku można dojechać pociągiem, autobusem. Odległość od najbliższego przystanku PKP/PKS wynosi około 750 metrów. Od dworca autobusowego/ dworca PKP do oddziału „Kamienica Mieszczańska” prowadzi chodnik. Oddział „Kamienica Mieszczańska” znajduje się przy rynku miejskim, dlatego też w najbliższym otoczeniu oddziału nie znajduje się parking. Na terenie miasta Puck obowiązuje strefa płatnego parkowania.

 

Do oddziału „Szpitalik” przy ulicy Wałowej 11 w Pucku można dojechać pociągiem, autobusem. Odległość od najbliższego przystanku PKP/PKS wynosi około 550 metrów. Od dworca autobusowego/ dworca PKP do oddziału „Szpitalik” prowadzi chodnik. Wokół oddziału „Szpitalik” obowiązuje strefa płatnego parkowania.

 

Do oddziału „Hallerówka” przy ulicy Morskiej 6  we Władysławowie można dojechać pociągiem, autobusem. Odległość od najbliższego przystanku PKP wynosi około 450 metrów a odległość od najbliższego przystanku PKS 550 metrów. Od dworca autobusowego/ dworca PKP do oddziału „Hallerówka” prowadzi chodnik. Na terenie oddziału „Hallerówka” znajduje się bezpłatny parking posiadający trzy miejsca postojowe. Wokół oddziału obowiązuje strefa zakazu zatrzymywania się i postoju.

 

Do skansenu „Zagroda Gburska i Rybacka” przy ulicy Bałtyckiej 2 w Nadolu nad Jeziorem Żarnowieckim można dojechać autobusem. Odległość od najbliższego przystanku PKS wynosi 50 metrów. Na terenie skansenu nie znajduje się parking. W Nadolu znajdują się trzy bezpłatne gminne parkingi.

 

 

BUDYNEK ODDZIAŁU „KAMIENICA MIESZCZAŃSKA”:

 

Muzeum Ziemi Puckiej im, Floriana Ceynowy w Pucku Oddział „Kamienica Mieszczańska” Stary Rynek 28, 84- 100 Puck.

 

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Stary Rynek. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach lub ograniczonych ruchowo- do wejścia prowadzi chodnik wyłożony kostką brukową. Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada windy.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w budynku oddziału znajdujące się na parterze.

 

Piwnica jest niedostępna dla osób poruszających się na wózkach. Na schodach we wnętrzu budynku nie ma nakładek poręczowych.

 

Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma wyznaczonych ścieżek dotykowych. Budynek nie posiada planów tyflograficznych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Muzeum nie posiada przewodników z tłumaczeniem na język migowy (PJM) oraz audiodeskrypcją zawierającą opis wystawy głównej dla osób z dysfunkcją wzroku.

 

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku nie ma możliwości zapewnienia tłumacza polskiego języka migowego.

 

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się poprzez e-mail sekretariat@muzeumpuck.pl lub pod numerem telefonu: 537 333 719

 

 

BUDYNEK ODDZIAŁU „SZPITALIK”:

 

Muzeum Ziemi Puckiej im, Floriana Ceynowy w Pucku Oddział „Szpitalik”  ulica Wałowa 11, 84- 100 Puck.

 

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Wałowej. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach lub ograniczonych ruchowo- do wejścia prowadzi chodnik wyłożony kostką brukową.

 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada windy.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w budynku oddziału znajdujące się na parterze. Piętro budynku jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Na schodach we wnętrzu budynku nie ma nakładek poręczowych.

 

Toaleta jest  przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma wyznaczonych ścieżek dotykowych. Budynek nie posiada planów

tyflograficznych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Muzeum nie posiada przewodników z tłumaczeniem na język migowy (PJM) oraz audiodeskrypcją zawierającą opis wystawy głównej dla osób z dysfunkcją wzroku.

 

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku nie ma możliwości zapewnienia tłumacza polskiego języka migowego.

 

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się poprzez e-mail sekretariat@muzeumpuck.pl lub pod numerem telefonu: 537 333 719

 

 

BUDYNKI ODDZIAŁU „HALLERÓWKA”

 

 

Muzeum Ziemi Puckiej im, Floriana Ceynowy w Pucku Oddział „Hallerówka” ulica Morska 6 , 84- 120 Władysławowo.

 

Do budynków oddziału prowadzi jedno wejście od ulicy Morskiej. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach lub ograniczonych ruchowo- do wejścia prowadzi chodnik wyłożony kostką brukową.

 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada windy.

 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w budynkach oddziału znajdujące się na parterze. Piętra budynków są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Na schodach we wnętrzach budynków nie ma nakładek poręczowych.

 

Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma wyznaczonych ścieżek dotykowych. Budynki nie posiadają planów tyflograficznych.

 

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Muzeum nie posiada przewodników z tłumaczeniem na język migowy (PJM) oraz audiodeskrypcją zawierającą opis wystawy głównej dla osób z dysfunkcją wzroku.

 

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku nie ma możliwości zapewnienia tłumacza polskiego języka migowego.

 

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się poprzez e-mail sekretariat@muzeumpuck.pl lub pod numerem telefonu: 537 333 719

 

 

BUDYNKI SKANSENU „ZAGRODA GBURSKA I RYBACKA”

 

Muzeum Ziemi Puckiej im, Floriana Ceynowy w Pucku Skansen „Zagroda Gburska i Rybacka” ulica Bałtycka 2 , 84- 250 Nadole.

 

Do budynków oddziału prowadzi jedno  wejście od ulicy Bałtyckiej. Wejście na teren skansenu jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach lub ograniczonych ruchowo- do wejścia prowadzi chodnik wyłożony kostką brukową. Na terenie skansenu znajduje się droga brukowa z kamieni polnych.

 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Dla osób na wózkach dostępny jest teren skansenu, na którym znajdują się zabudowania gospodarcze oraz obiekty towarzyszące jak studnia, piwnica, wozownia, gołębnik, kierat, pasieka, wędzarnia i piec chlebowy. Budynki chaty oraz obory są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Toaleta nie jest  przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma wyznaczonych ścieżek dotykowych. Budynki nie posiadają planów tyflograficznych.

 

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Muzeum nie posiada przewodników z tłumaczeniem na język migowy (PJM) oraz audiodeskrypcją zawierającą opis wystawy głównej dla osób z dysfunkcją wzroku.

 

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku nie ma możliwości zapewnienia tłumacza polskiego języka migowego.

 

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się poprzez e-mail sekretariat@muzeumpuck.pl lub pod numerem telefonu: 537 333 719