header

Zamówienia publiczne

Unieważnienie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) na rekonstrukcję zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne

 

Puck, dnia 25.01.2023

 

Dot. postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
(zmożliwościąnegocjacji)owartościzamówienia,któranieprzekraczaprogów
unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych na:Rekonstrukcję zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej
we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealnoedukacyjne

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710, z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający
informuje o unieważnieniu postępowania.

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp


Uzasadnienie:


Zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp,Zamawiający unieważnia postępowanie oudzielenie
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty. W postępowaniu nie wpłynęłyoferty.

 

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

 

 

Rekonstrukcja zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne (dokończenie zadania)

 

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) na:

 Rekonstrukcję zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne (dokończenie zadania). 

 

Ogłoszenie i pełna dokumentacja postępowania są dostępne na stronie:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0279d51a-90e6-11ed-b4ea-f64d350121d2

 

 

 

Unieważnienie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) na rekonstrukcję zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne

 

Puck, dnia 10.01.2023

 

Dot. postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
(zmożliwościąnegocjacji)owartościzamówienia,któranieprzekraczaprogów
unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych na:Rekonstrukcję zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej
we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealnoedukacyjne.

Na podstawie art. 260 ust. 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieńpublicznych
(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710, z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający
informuje o unieważnieniu postępowania.

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp


Uzasadnienie:


Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp,Zamawiający unieważnia postępowanie oudzielenie
zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej
oferty.Wpostępowaniuwpłynęłajednaofertaocenie585.000,00zł.Kwota,jaką
zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia: wynosi336.725,00zł brutto.
Zamawiający nie ma możliwości zwiększeniatej kwoty do ceny złożonej oferty.

 

Informacja o uniewaznieniu_BIP

 

Rekonstrukcja zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne (dokończenie zadania).

 

 

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) na:

 Rekonstrukcję zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne (dokończenie zadania).

 

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e3ea327-8073-11ed-b4ea-f64d350121d2

 

 

 

 

 

Unieważnienie postępowania zamówienia publicznego: Rekonstrukcja zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne

 

Puck, dnia 20.12.2022r.

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
(z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów
unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych na: Rekonstrukcję zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej
we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne.
Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710, z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający
informuje o unieważnieniu postępowania.

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej
oferty. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta o cenie 597.108,04 zł. Kwota, jaką
zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia: wynosi 336.725,00 zł brutto.
Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny złożonej oferty.

 

Informacja o uniewaznieniu_P