header

Rodo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy z siedzibą w Pucku, ul. Stary Rynek 28, 84-100 Puck, tel.: 537 333 719, adres e-mail: sekretariat@muzeumpuck.pl

 

 

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@muzeumpuck.pl

Cel przetwarzania

Muzeum Ziemi Puckiej przetwarza dane osobowe w celu przesyłania Panu/Pani informacji o wydarzeniach odbywających się w Muzeum MZP, zaproszeń, zapytań, informacji dotyczących działalności Muzeum MZP oraz informacji o konkursach i wynikach konkursów ogłoszonych na stronie.

Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane

  • zgodnie z art.6 ust.1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1966 r. o muzeach, ustawy z dnia 25 października 1991r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu zawierania i realizacji zawartych umów;
  • zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z przepisów prawa, podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy, w tym w szczególności przez zasady określone w Instrukcji Kancelaryjnej Administratora przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Muzeum Ziemi Puckiej.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Mogą nimi być również przedmioty, które świadczą nam usługi.

 

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do ochrony danych osobowych, do dostępu do nich, uzyskania ich kopii,sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa lub e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

 

Klauzula informacyjna dla stron umów cywilno-prawnych oraz i osób wskazanych do kontaktu

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla osób, których dane zbieramy za pośrednictwem mediów społecznościowych – Facebook

Klauzula informacyjna dla osób, których dane zbieramy w związku z prowadzeniem korespondencji

Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dla oferenta

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna dla osób przebywających w obszarze objętym monitoringiem

Klauzula informacyjna dla osób zapraszanych do udostępniania swoich zbiorów; dla wystawców