header

Rodo

Polityka prywatności

 

Szanowni Użytkownicy

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami przepisów, które weszły w życie 25 maja 2018 r. Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach. Zapoznanie się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu da Państwu pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych.

 

RODO

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (określone popularnie jako”RODO”) (Dz. Urz. UE L119/1). RODO  obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, wprowadzając szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które ma wpływ na korzystanie z usług internetowych, miedzy innymi serwisu www. Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy.

Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy z siedzibą w Pucku, ul. Stary Rynek 28, 84-100 Puck, kontakt e-mail pod adresem: iod@muzeumpuck.pl

 

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Panu/Pani informacji o wydarzeniach odbywających się w Muzeum MZP, zaproszeń, zapytań, informacji dotyczących działalności Muzeum MZP oraz informacji na stronie Muzeum MZP o konkursach, wynikach konkursów ogłoszonych na stronie. I wysyłanie informacji o wynikach tychże konkursów.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przesyłania informacji o wydarzeniach odbywających się w Muzeum MZP, zaproszeń, zapytań, informacji dotyczących działalności Muzeum MZP bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

 

 1. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 

 1. W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu prowadzenia przez Administratora kampanii e-mailingowych.

 

Jeżeli Pan/Pani zgadza się na przetwarzanie przez podmioty Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku Waszych danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem ze stron i aplikacji internetowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawienie w profilu marketingowym na podstawie Pana/Pani aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Pana/Pani urządzeniach można w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Rozumiem” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie można edytować preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub przechodząc na naszą stronę polityki prywatności.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informujemy, że

 

1.Administratorem Pana(i) danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym jest Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy z siedzibą w Pucku (84-100) przy ul. Stary Rynek 28.

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MZP im. F. Ceynowy, jest możliwy drogą poczty tradycyjnej: Stary Rynek 28 (84-100) Puck, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub poczty e-mail: iod@muzeumpuck.pl.

 

3.Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia w obrębie Muzeum, a także w celu realizacji zadań statutowych Muzeum, czyli zabezpieczania i ochrony posiadanych muzealiów oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody.

 

4.Podstawą prawną przetwarzania Pana(i) danych osobowych są:

 •  właściwe przepisy RODO, w tym art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
 •  właściwe przepisy prawa krajowego, w tym Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, wydane na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

 

5.Obszary Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy objęte monitoringiem wizyjnym to:

 •  budynek Muzeum Ziemi Puckiej oddział „Kamienica Mieszczańska” przy ul. Stary Rynek 28, 84-100 Puck oraz tereny zewnętrzne wokół budynku;
 •  budynek Muzeum Ziemi Puckiej oddział „Szpitalik” przy ul. Wałowa 11, 84-100 Puck oraz tereny zewnętrzne wokół budynku;
 • budynki Muzeum Ziemi Puckiej oddziału „Hallerówka” i „Adiutantówka” przy ul. Morskiej 6, 84-120 Władysławowo oraz tereny zewnętrzne wokół budynku;
 •  teren skansenu Muzeum Ziemi Puckiej oddział „Zagroda Gburska i Rybacka” wraz z budynkami przy ul. Bałtyckiej 2, 84-250 Nadole

 

6.Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 3 dni. Po upływie tego czasu nagrania zostają usunięte. Okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie i w granicach przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przez okres czasu konieczny do prowadzenia postępowania karnego, cywilnego i administracyjnego.

 

7.Odbiorcami Pana(i) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

8.Posiada Pan(i) prawo do dostępu do treści swoich danych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia, do ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia, do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 rozporządzenia, do ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 rozporządzenia oraz do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 rozporządzenia.

 

9.Przetwarzanie przez Muzeum nagrań, na których uwidoczniony jest Pana(i) wizerunek jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Przebywając na obszarze Muzeum lub obszarach przyległych musi Pan(i) mieć na uwadze konieczność realizacji tego obowiązku prawnego. Stosowanie monitoringu w Muzeum nie wymaga wyrażenia przez Pana(i) zgody. Jeśli sprzeciwia się Pan(i) zarejestrowaniu Pana(i) wizerunku na nagraniu, to konieczne jest opuszczenie obszaru objętego stosowaniem monitoringu wizyjnego.

 

10.Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

11.Pana(i) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowane oraz przetwarzane w innych celach niż te, o których mowa w punktach powyższych.

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

iod@muzeumpuck.pl