header

Unieważnienie postępowania zamówienia publicznego na: Rekonstrukcję zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne

Puck, dnia 20.12.2022r.

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
(z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów
unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych na: Rekonstrukcję zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej
we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne.
Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710, z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający
informuje o unieważnieniu postępowania.

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej
oferty. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta o cenie 597.108,04 zł. Kwota, jaką
zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia: wynosi 336.725,00 zł brutto.
Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny złożonej oferty.

 

Informacja o uniewaznieniu_P