header

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy

 

Załącznik do uchwały nr 319
Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 28 czerwca 2021 r.
Puck, dnia 28 czerwca 2021 r.

 

 

Zarząd Powiatu Puckiego
ogłasza
konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy
84-100 Puck, Stary Rynek 28

 

 

 

Wymiar etatu: 1.
Nazwa stanowiska pracy: dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy.

 

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
2) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury, w
bibliotekach, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w jednostkach, o których
mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i posiadanie pełni praw publicznych,
5) obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej lub
obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ,
6) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o
którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
7) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
8) nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub w zakresie historii,
historii sztuki, etnologii, muzeologii, kulturoznawstwa,
2) znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach
publicznych Kodeksu pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o muzeach,
3) znajomość historii Ziemi Puckiej.

 

Zakres zadań:
1) kierowanie Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań Muzeum,
3) nadzór nad zbiorami i nad majątkiem Muzeum,
4) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych,
5) wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
zatrudnionych w Muzeum,
6) nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej Muzeum,
7) nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Muzeum.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca administracyjno-biurowa,
2) praca z monitorem ekranowym,
3) praca wymagająca przemieszczania się po terenie powiatu puckiego.

 

Wymagane dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu z podaniem motywacji ubiegania się o stanowisko
dyrektora Muzeum,
2) życiorys w formie CV z danymi kontaktowymi,
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów
potwierdzających wykształcenie,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub oryginał zaświadczenia o
zatrudnieniu),
6) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć
zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
rekrutacji,
9) oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,
10) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń o
ukończonych kursach, szkoleniach, a także innych dodatkowych dokumentów
potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz
dorobek naukowy, jeżeli kandydat takie posiada i wyraża zgodę na ich złożenie,
11) oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia pozwalającym na
wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
12) opracowany przez kandydata program realizacji zadań w zakresie bieżącego
funkcjonowania i rozwoju Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w perspektywie
5-letniej, uwzględniający warunki organizacyjne i finansowe Muzeum, sporządzony na
piśmie.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
dokumenty należy wysłać lub złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta w konkursie
na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy“ w
terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu) na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Pucku
ul. E. Orzeszkowej 5
84- 100 Puck

 

Dodatkowe informacje:
1) umowa na czas określony – 5 lat,
2) dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 673 42 04,
3) dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w języku polskim; w przypadku
składania dokumentu w języku obcym należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski
przez tłumacza przysięgłego,
4) wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) powinny być oznaczone kolejnymi
numerami,
5) oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
6) organizator udostępnia osobom zainteresowanym udziałem w konkursie, w zakresie
niezbędnym do zgłoszenia oferty dokumenty oraz informacje dotyczące warunków
organizacyjno-finansowych fukcjonowania instytucji kultury, w tym jej planów
finansowych na okresy po rozstrzygnięciu konkursu oraz informacje o działalności
instytucji kultury; zamiar zapoznania się z ww. dokumentami osoba zainteresowana
powinna zgłosić pod numerem telefonu 58 673 42 04 co najmniej na 3 dni robocze przed
planowanym terminem zapoznania się,
7) postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd
Powiatu Puckiego,
8) informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.starostwo.puck.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pucku
przy ul. E. Orzeszkowej 5 oraz Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy, Stary
Rynek 28,
9) oferty osób, które spełniły wymogi formalne, ale nie zostały wybrane na stanowisko będą
przechowywane przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą, która
została wybrana na stanowisko dyrektora, a po tym czasie będą zniszczone, chyba że
przed upływem tego terminu uczestnik zażąda na piśmie zwrotu oferty,
10) oferty osób, które nie spełniły wymogów formalnych, lub nie uzyskały akceptacji
komisji, zostaną zniszczone w dniu ogłoszenia wyników konkursu,
11) termin rozpatrzenia złożonych ofert przewidywany jest w ciągu 30 dni od daty upływu
terminu składania wniosków,
12) zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuje się, że:
a) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Starostwo
Powiatowe w Pucku, ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck,
b) kontakt z inspektorem ochrony danych – iodo@starostwo.puck.pl,
c) dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb
tego konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych,
d) dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą zgodnie z zasadami
określonymi w pkt 9 i 10,
e) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
f) kandydat biorący udział w konkursie posiada prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
g) kandydat biorący udział w konkursie ma prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
przeprowadzenia konkursu,
i) dane kandydata biorącego udział w konkursie będą profilowane.

 

Ogłoszenie o pracę jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Ziemi Puckiej pod linkiem:

 

https://muzeumziemipuckiej.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-muzeum-ziemi-puckiej-im-floriana-ceynowy.html

 

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Puckiej