header

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
(z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: Rekonstrukcję zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne

 

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

1. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Domy Drewniane „Żaczek” Robert Żaczek
NIP: 5871589694
84-110 Krokowa, ul. Łąkowa 10
Za cenę:664.200,00 zł

 

2. Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c, pkt. 3 i pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta podlegająca odrzuceniu.

 

Informację umieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o uniewaznieniu_PZ